Programi

ZA_PRAVO!

Projekt je namijenjen osnaživanju žena kao i senzibilizaciji javnosti za problem ranjivosti žena na HIV/AIDS. Temelji se na vrijednostima socijalnog uključivanja, promocije zdravih stilova življenja i zaštite ljudskih prava. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete življenja žena i zaštite zdravlja te jačanje uloge medija i podizanje javne svijesti zajednice o problemima vezanim uz HIV/AIDS, kao i povezivanje i poticanje ženskih udruga na aktivnije uključivanje te ispitivanje dosadašnje prakse rada na ovom području. “Bilo gdje da žena živi, tko je i što radi, ona nikad ne bi smjela ovisiti o dopuštenju svojeg partnera da spasi vlastiti život”, riječi su Billa Gatesa. Naime, žene su ranjive na HIV/AIDS jer diljem svijeta ne mogu pregovarati sa svojim partnerima o korištenju kondoma pri spolnim odnosima, djevojke pod prisilom stupaju u brak, zastupljeno je genitalno sakaćenje žena, česta su silovanja te iskorištavanje i trgovanje ženama. Velik je pritisak na ženu koja njeguje članove obitelji te strahuje da će prenijeti HIV na svoje dijete. Projekt je u dva navrata dobio financijsku podršku Vladinog ureda za ljudska prava (2007. i 2012. godine), a sada se prevodi Rječnik pojmova koji je izradio UNAIDS.

Zagovaranje za izmjene zakonodavnih rješenja i konstrukcija provedbenih mehanizama s ciljem zaštite i afirmacije prava socijalno ugroženih i ranjivih skupina – počeli smo sa provedbom u 2011. godini nakon izmjena Statuta. Poslali smo komentare na nacrt Obiteljskog zakona i Zdravstvenog kurikuluma u 2013. godini te nacrt Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (2012. godina).

Sudjelovanje u radu Platforme 112– Platforma 112 neformalna je koalicija organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom koja zahtijeva drugačiju Hrvatsku – Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.