O nama

Upravljanje

Vodstvo Udruge

Statut Udruge

P R O Č I Š Ć E N I  S T A T U T

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu za unapređenje kvalitete življenja „LET“.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga za unapređenje kvalitete življenja ”LET” (u daljnjem tekstu: Udruga)

Skraćeni naziv Udruge glasi: LET.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Life Quality Improvement Organisation ”FLIGHT”.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: FLIGHT.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udrugu zastupa Izvršni direktor.

Članak 3.

 Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Udruga ima svoj znak: riječ LET ispisana velikim štampanim slovima, a ispod nje se nalazi stilizirana ptica raširenih krila. Sa gornje strane riječi LET ispisan je tekst: Udruga za unapređenje kvalitete življenja, a sa donje strane riječi LET ispisan je tekst: Life Quality Improvement Organisation.

Članak 5.

 Udruga posjeduje pečat.

Pečat udruge četvrtastog je oblika i sadrži riječ LET ispisanu velikim štampanim slovima u sredini ispod koje se nalazi stilizirana ptica raširenih krila. Sa gornje strane riječi LET ispisan je tekst: Udruga za unapređenje kvalitete življenja, s sa donje strane riječi LET ispisan je tekst: Life Quality Improvement Organisation.

Udruga ima i štambilj četvrtastog oblika koji sadrži naziv, adresu sjedišta i  OIB Udruge.

 Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge;
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost;
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge;
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično);
 • javnim priopćavanjem;
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima Udruge te zaštite  profesionalne ili poslovne tajne.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE  DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

 Ciljevi Udruge su unapređenje kvalitete življenja ranjivih i bolesnih osoba, zaštita ljudskog zdravlja i prava povezanih za zdravljem, prevencija nastanka bolesti i socijalne isključenosti te unapređenje i pružanje usluga socijalne i zdravstvene skrbi u skladu s posebnim propisima.

Udruga isključivo i neposredno slijedi ciljeve koji su općekorisni i humanitarnog karaktera.

Članak 8.

 Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

1.) Zaštita zdravlja – preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja (prevencija zaraznih bolesti; prevencija i zaštita mentalnog zdravlja; zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava) i prevencija i suzbijanje ovisnosti;

2.) Socijalna djelatnost – socijalna pomoć i podrška (pomoć i podrška osobama s invaliditetom; pomoć i podrška djeci; pomoć i podrška mladima; pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i pomoć i podrška obitelji) i socijalne usluge (savjetovanje i pomaganje; psihosocijalna podrška i prevencija ovisnosti);

3.) Demokratska politička kultura – promicanje nenasilja i izgradnja mira i prevencija nasilja (prevencija nasilja među djecom i mladima i  prevencija nasilja u obitelji), praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnoga društva i javno informiranje i mediji (proizvodnja medijskih sadržaja; poticanje kritičke rasprave u medijima i promicanje medijske pismenosti), volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva);

4.) Ljudska prava – besplatna pravna pomoć, suzbijanje i zaštita od diskriminacije (ravnopravnost spolova; zaštita obitelji; zaštita prava djece; zaštita prava osoba sa invaliditetom; zaštita ovisnika; zaštita prava HIV/AIDS osoba i zašita prava spolnih i rodnih manjina);

5.) Obrazovanje, znanost i istraživanje – odgoj i obrazovanje (odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava i poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju), znanost, stručni rad i istraživanje (znanstvenoistraživački rad; organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija);

6.) Zaštita okoliša i prirode –  zaštita okoliša (podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja), energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode (smanjenje energetskog siromaštva);

7.) Održivi razvoj – održivi gospodarski razvoj (razvoj društvenog kapitala);

8.) Gospodarstvo – socijalno poduzetništvo (promicanje razvoja socijalnog poduzetništva);

9.) Međunarodna suradnja – razvojna suradnja (demokratska tranzicija);

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 7. ovog Statuta, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • razvijanje i poticanje multidisciplinarnog pristupa kompleksnom pitanju zdravlja i bolesti;
 • izrada i provedba programa zdravstvene i socijalne edukacije;
 • unapređenje i razvijanje socijalnih i zdravstvenih preventivnih programa namijenjenih djeci, mladima i odraslim osobama;
 • razvijanje javnozdravstvenih programa;
 • pružanje savjetodavne pomoći pojedincima, obiteljima i zajednicama;
 • predlaganje mjera za stvaranje primjerenih uvjeta za suvremenu dijagnostiku; ambulantno i bolničko liječenje s primjenom učinkovite suvremene terapije;
 • osnivanje ustanova i drugih pravnih osoba za testiranje i dijagnostiku bolesti; psihosocijalnu pomoć, liječenje i njegu bolesnih osoba;
 • provođenje programa smanjenja štete (harm reduction);
 • poticanje i potpora razvoju i unapređenju znanstvenih i stručnih zdravstvenih i socijalnih programa;
 • skrb za materijalnu, zdravstvenu, psihosocijalnu, pravnu i duhovnu pomoć ugroženih i bolesnih osoba;
 • potiče razumijevanje problema i toleranciju prema bolesnim osobama, štiti ljudska, građanska, socijalna, zdravstvena, radna i druga prava socijalno ranjivih i bolesnih osoba te razvija antidiskriminativnu praksu;
 • razvijanje partnerskih odnosa sa lokalnim vlastima, organizacijama i zajednicama, unapređujući njihove mogućnosti za poboljšanje zdravstvenog stanja i sveopćeg stanja tih zajednica;
 • provođenje programa sa područja zdravstvenog, odgojno-obrazovnog, edukativnog i psihosocijalnog rada sa svim članovima zajednice organiziranjem odgojno-obrazovnih, kreativnih, socijalizacijskih, rekreativnih, kulturno-zabavnih i radnih aktivnosti, radionica, igraonica i druženja za sve uzraste;
 • organiziranje svih oblika međunarodne suradnje i razmjene s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama radi pobuđivanja i promicanja zanimanja za ciljeve Udruge;
 • organiziranje i podupiranje stručnih savjetovanja, seminara, predavanja, tribina, znanstvenih i drugih skupova te publicistike;
 • prikupljanje financijskih sredstava putem odgovarajućih akcija, kao što su sakupljanje priloga, pozivi na davanje poklona i priloga i ostalo, u skladu sa zakonom;
 • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge, održavanje priredbi, izložbi i sličnih događanja te suradnja sa radijskim i televizijskim kućama i ostalim medijima u cilju širenja ciljeva promicanja ciljeva Udruge;
 • pružanje humanitarne pomoći, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći i Programu rada udruge LET na području pružanja humanitarne pomoći s podacima o korisnicima, vrsti i načinu pružanja pomoći;
 • promicanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce;
 • pružanje besplatne pravne pomoći;
 • zagovaranje za izmjene zakonodavstva i prilagodbu provedbenih mehanizama u cilju zaštite i afirmacije prava socijalno ugroženih i ranjivih skupina;
 • izrada zakonodavnih rješenja i konstrukcija provedbenih mehanizama s ciljem zaštite i afirmacije prava socijalno ugroženih i ranjivih skupina poput ovisnika, mladih, jednoroditeljskih obitelji, osoba sa invaliditetom, osoba s duševnim smetnjama, kronično bolesnih osoba, pripadnika etničkih i drugih manjina te dr.;
 • pomoć za integraciju u društvo;
 • promoviranje ravnopravnog roditeljstva;
 • zaštita prava te pružanje podrške i pomoći članovima svih vrsta obitelji;
 • provođenje i koordinacija projekata održivog razvoja, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti;
 • smanjenje energetskog siromaštva;
 • promoviranje volonterstva;
 • podupiranje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu;
 • popularizacija STEM područja u društvu;
 • poboljšanje zapošljavanja i pristupa aktivnim mjerama za traženje zaposlenja;
 • provođenje pozitivnih mjera kojim se nastoje eliminirati svi oblici društvenih stereotipa i diskriminacije uključujući informacijske i komunikacijske aktivnosti;
 • promicanje i razvoj socijalnog poduzetništva;
 • umrežavanje kroz projekte međunarodne razvojne suradnje.

Članak 10.

Radi ostvarivanja ciljeva udruga će, sukladno posebim propisima, obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti:

 • održavanje radionica i seminara;
 • nakladnička djelatnost;
 • izrada i prodaja vlastitih proizvoda na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini;
 • proizvodnja i distribucija audio-vizualnih djela.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička koja je zainteresirana za  djelovanje u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru koji odlučuje o prijemu u članstvo na svojoj prvoj redovnoj sjednici. Članom Udruge se postaje danom donošenja odluke Upravnog odbora.

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor. Upravni odbor može donijeti odluku da nema godišnje članarine za tekuću godinu.

Udruga vodi popis članova, u elektroničkom obliku koji sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 12.

 Upravni odbor predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova Udruge.

Počasni član može postati fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 13.

 Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u radu Udruge (samo redovni);
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udruge (samo redovni);
 • biti informirani o aktivnostima Udruge (počasni i redovni);
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge (samo redovni);
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta (samo redovni);
 • plaćati članarinu (samo redovni).

 Članak 14.

 Članstvo prestaje:

 • danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru;
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred Upravnim odborom;
 • isključenjem;
 • neplaćanjem članarine za prošlu godinu;
 • smrću člana.

Stegovna odgovornost članova

 Članak 15.

 Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge;
 • nepoštivanje odredaba Statuta;
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge;
 • neizvršavanje preuzetih obveza;
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi;
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge;
 • narušavanje ugleda Udruge.

Članak 16.

 Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti Upravni odbor.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Upravni odbor udruge.

Članak 17.

 Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge

 Članak 18.

 Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 19.

 Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor dužan je odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 20.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 21.

 Tijela Udruge jesu:

 • Skupština;
 • Upravni odbor i
 • Izvršni direktor.

Članak 22.

 Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge.

Skupštinu čine svi  poslovno sposobni redovni članovi udruge.

Članak 23.

 Skupština odlučuje o:

 • izboru i razrješenju Izvršnog direktora, kao i članova Upravnog odbora;
 • prijemu počasnih članova;
 • donošenju i mijenjanju Statuta;
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;
 • prestanku djelovanja Udruge;
 • bira i razrješava likvidatora udruge;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja

udruga;

 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o

radu za prethodnu kalendarsku godinu;

 • usvaja godišnje financijsko izvješće;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku

rada i raspodjeli preostale imovine Udruge;

 • donosi odluku o statusnim promjenama;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih

tijela Udruge.

Skupština može biti redovna i izvanredna.

Redovna skupština se sastaje najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva Upravni odbor.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice Skupštine.

Upravni odbor je obavezan sazvati Izvanrednu skupštinu ako to od njega zahtijeva najmanje dvije trećine (2/3) članova Skupštine Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Izvanredne skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice).

Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje tri dana prije sjednice.

Poziv na sjednicu Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice Skupštine.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu vodi osoba koju je Izvršni direktor ovlastio za vođenje iste.

Skupština donosi pravovaljane odluke ukoliko je uredno sazvana i ukoliko je Skupštini nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Ukoliko Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može nakon 30 minuta čekanja početi s radom, i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, osim odluke o prestanku Udruge, iz čl. 37. ovog Statuta i Odluke o usvajanju Statuta i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta iz članka 46. ovoga Statuta.

 Članak 24.

 U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga RH ili 1/3 članova Skupštine koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge prema postupku opisanom u prethodnom članku.

 Članak 25.

 Izvršni direktor zastupa i predstavlja Udrugu.

Izvršni direktor ima sljedeća prava i obveze:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine;
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge;
 • obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom;
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu, ugovore o djelu te ugovore o autorskom djelu;
 • sklapa i otkazuje ugovore o najmu prostora;
 • sklapa i otkazuje ugovore o nabavi;
 • raspolaže financijskim sredstvima Udruge prema smjernicama Upravnog odbora;
 • priprema financijske i opisne izvještaje za donatore;
 • može osnovati stručnu komisiju za pripremu neke svoje odluke, kao i konzultirati stručnjake za donošenje odluke.

Mandat Izvršnog direktora traje pet godina uz mogućnost da bude biran ponovno.

Odluku o izboru i razrješenju Izvršnog direktora donosi Skupština.

Članak 26.

Izvršnom direktoru Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev i

– opozivom.

Do opoziva Izvršnog direktora Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 15. ovog Statuta.

Postupak za opoziv Izvršnog direktora Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge.

O zahtjevu za opoziv Izvršnog direktora Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Izvršni direktor Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine Udruge.

Članak 27.

U slučaju prestanka mandata Izvršnog direktora Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Izvršnog direktora Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva Izvršnog direktora Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Izvršni direktor Udruge za preostali dio mandata.

Članak 28.

 Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor čine izvršni direktor i četiri člana Udruge koje bira Skupština.

Izvršni direktor je član i predsjednik Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje pet godina uz mogućnost da budu ponovno birani.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Izvršnog direktora, radom Upravnog odbora rukovodi član Upravnog odbora kojeg ovlasti Izvršni direktor.

Članak 29.

 U slučaju razrješenja člana Upravnog odbora novi se član bira u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog odbora koji je razriješen.

Članak 30.

 Upravni odbor je ovlašten odlučivati o svim pitanjima koja ne spadaju u izričitu nadležnost Skupštine ili Izvršnog direktora, a posebno je ovlašten:

 • usvajati izvještaje o radu za prethodne godine, u kojim izvještajima su sadržana i izvješća o radu radnika zaposlenih u udruzi;
 • predlaže Operativni plan rada i Financijski plan za tekuću godinu;
 • donositi smjernice za poduzimanje akcija koje služe u svrhu prikupljanja sredstava;
 • odlučivati o trošenju sredstava imajući u vidu ciljeve i zadatke Udruge utvrđene ovim Statutom;
 • donositi završne račune;
 • osnovati stručnu komisiju za pripremu neke svoje odluke, kao i uključiti stručnjake u rad svoje sjednice;
 • predlagati prijem počasnih članova Udruge;
 • utvrđivati iznos članarine;
 • donositi odluku o neplaćanju članarine za tekuću godinu;
 • donositi odluku o Blagajničkom maksimumu;
 • izvršavati odluke Skupštine;
 • donositi Pravilnik o radu i ostale opće akte osim Statuta;
 • pripremati nacrt Statuta, prijedloge izmjena i dopuna Statuta;
 • sazivati zasjedanje Skupštine, predlagati dnevni red i pripremati potrebne materijale o kojima Skupština raspravlja;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge;
 • brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Udruge na prijedlog Izvršnog direktora;
 • donosi odluke o osnivanju i ukidanju ustrojstvenih oblika Udruge;
 • surađivati s drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i svijetu po pitanjima od interesa Udruge;
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, drugim odlukama i aktima Udruge;
 • imenuje i razrješuje voditelja projekta te kontrolira i prati rad voditelja projekta;
 • rješava o sporovima, odnosno sukobima interesa.

Članak 31.

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ukoliko je sjednici nazočan Izvršni direktor te minimalno još dva člana Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora saziva Upravni odbor po potrebi.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 32.

Kod poslova i pitanja koja ne trpe odgodu, Izvršni direktor je ovlašten za samostalno donošenje odluka.

Izvršni direktor je dužan u što kraćem roku, a najkasnije na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora, podnijeti izvješće o svojoj odluci. Upravni odbor može preinačiti ili zaustaviti izvršavanje radnji po odluci Izvršnog direktora.

UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGE

Članak 33.

 Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge, a odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor, na prijedlog Izvršnog direktora.

Članak 34.

Udruga može osnivati podružnice, u mjestima na području Republike Hrvatske.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Upravni odbor na prijedlog Izvršnog direktora.

Podružnice nemaju pravnu osobnost.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Upravni odbor na prijedlog Izvršnog direktora.

 VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 Članak 35.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Udruga može osnovati trgovačko društvo za obavljanje profitne djelatnosti od koje će se dobit koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.

Udruga može osnovati zaklade, ustanove i druge pravne osobe, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, u skladu sa zakonom.

Pravo potpisa u slučaju raspolaganja sredstvima Udruge ima Izvršni direktor.

 Članak 36.

 Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 37.

Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge;
 • odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine Udruge.

Članak  38.

 Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 39.
Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

 Članak 40.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 41.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su se suzdržati od ponašanja kojima se nanosi šteta udruzi.

Članak 42.

 Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 43.

 U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršnog direktora, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 44.

 U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor je dužan razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

 Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 46.

 Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Upravnom odboru koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 47.

 Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor.

Članak 48.

 O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.