Projekti

Novi Početak

Udruga za unapređenje kvalitete življenja Let provodi u partnerstvu Društvom za socijalnu podršku  projekt Novi početak u periodu od 11.7.2019. – 11.5.2021.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

1.Unaprijeđena suradnja organizacija civilnog društva i stručnjaka Uprave za zatvorski sustav i probaciju, centara za socijalnu skrb, odgojno- obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga i poduzeća i osnovanih od stane udruga te povećani kapaciteti OCD-a za provedbu usluga postpenalnog prihvata.

Pokazatelji:

  1. Broj lokalnih OCD-a koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada (broj: 2)
  2. Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti (broj: 10)
  3. Broj volonterskih sati (broj: 200)
  4. Ukupna vrijednost volonterskog rada (broj: 7200 kn)

2.Informirani počinitelji kaznenih djela nakon izvršenja kazne zatvora o socijalnim pravima i uslugama u zajednici i mogućnostima ostvarivanja istih te unaprijeđene roditeljske vještine počinitelja kaznenih djela.

Pokazatelji:

  1. Broj počinitelja kaznenih djela koji sudjeluju u projektnim aktivnostima (broj: 150)

Projektom su predviđene aktivnosti za počinitelje kaznenih djela poput direktnog savjetovališnog rada – individualnog i grupnog – kroz poseban naglasak na razvijanje roditeljskih vještina počinitelja kaznenih djela. Projekt će omogućiti i informiranje korisnika o pravima iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite kao i nizom postojećih socijalnih usluga u zajednici kroz mapu navedenih usluga.

Jedan dio aktivnosti biti će usmjeren na stručnjake i predstavnike pružatelja socijalnih usluga.

Planirane aktivnosti uključuju organizaciju radionica za predstavnike OCD-a, organizaciju stručnih skupova od okruglih stolova, konferencija te studijska putovanja i umrežavanje s dionicima u zajednici od zatvorskog sustava i probacije, centara za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga i poduzeća osnovanih od strane udruga te s predstavnicima županija odnosno jedinicama lokalne uprave kako bi se planirale učinkovite i održive usluge za korisnike u zajednici.

Predviđeno je prikupljanje iskustava o novom modelu prihvata kuća na pola puta prema primjerima dobre prakse iz Nizozemske. Potrebno je odgovoriti na pitanja sigurnosti u zajednici, održivosti, najboljeg modela upravljanja, specifičnosti programa odvikavanja od sredstava ovisnosti i slićno, sve kako bi kuće na pola puta bile učinkovite i ravnomjerno raspoređene po cijeloj Hrvatskoj.

Predstavnici udruga iz Hrvatske imati će priliku učiti od portugalskih kolega o njihovim iskustvima u radu sa bivšim počiniteljima kaznenih djela.

Projekt je ukupne vrijednosti 1.197.216,87 kn, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 1.017.634,34 kn.

Kontakt osoba: Iva Jovović

iva.jovovic@udruga-let.hr


Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge LET.